Gå till innehållet

Solenergi

Fördjupningsområdet Solenergi initierades för att skapa en mötesplats för aktörer som vill arbeta med att utveckla och dela erfarenheter kring utmaningen med planering och implementering av solenergiteknik i flerbostadshus.

Projektbenämning Fördjupningsområde Solenergi
Ansvarig Charlotta Winkler, WSP
Projekttid 2015-2017, 2018-

Bland medlemsföretagen i BeBo har energieffektiviseringsfrågan traditionellt handlat om att förbättra de befintliga byggnadernas klimatskal och installationer för att säkerställa gott inomhusklimat och minimera avtrycket på klimatet. Efter hand har fokus breddats till att även titta på tillförsel av energi och möjligheterna till egengenerering av framför allt solvärme och solel. Många av medlemsföretagen har tidigt tagit sig an utmaningen med solenergiteknik. Implementering av tekniken ger erfarenhetsåterkoppling men utmanar också ständigt genom teknikutveckling och inte minst frågor som kommer som resultat från politiska styrsystem. Genom aktiviteter i fördjupningsområdet kan dessa erfarenheter delas mellan företag och aktörer.

Genom seminarium och workshops stärks klustret, nätverket av intressenter utvecklas och information kan spridas. Frågeställningar, hinder och konkreta lösningar som diskuteras och prioriteras kan utredas i fokuserade förstudier och därefter demonstreras i fullskaliga projekt, med syfte att baserat på medlemmarnas och övriga aktörers erfarenhet optimera förutsättningarna för lyckade solenergiprojekt och ökat antal solenergianläggningar på flerbostadshus i Sverige.

Både solvärme och solel adresseras i fördjupningsområdet.

Målsättning med Fördjupningsområdet

Syftet med fördjupningsområdet är att bygga upp kunskap om affärsmodeller och tekniska lösningar samt att stärka både idéer och företag inom solenergianvändning. Vid behov finns knutet till fördjupningsområdet resurser för genomförande av förstudier och projektledning av genomförandeprojekt i både mindre eller full skala. Energimyndighetens målsättning med arbetssättet är att generera marknadsnära projektansökningar till aktuella utlysningar inom området.

Pågående aktiviteter

Under hösten 2018 pågår arbete med ett antal förstudier och projekt inom området:

> Förstudie Tillgodoräkna solel i BBR med NNE krav för flerbostadshus och småhus
> Förstudie Teknikupphandling inom likströmsområdet

> Teknikutvecklingsprojekt Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen

>Förstudie Solel-guide för bostadsrättsföreningar

Löpande följer även ytterligare seminarium och diskussionsforum inom området. Håll dig gärna uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och andra utskick, eller genom att kontakta oss med idéer och tankar på charlotta.winkler@wsp.com.

Relaterad information – Fördjupningsområde Solenergi

Se nedan en sammanställning av både pågående och genomförda förstudier, projekt och aktiviteter. Klicka vidare i länkarna för att läsa mer om respektive punkt samt för att ta del av presentationer, filmer och sammanfattande rapporter från diskussionsforum.

> Utvecklingsprojektet Solenergins plats i det hållbara energisystemet (HES) där bland annat förfrågningsunderlag och checklista för upphandling av solcellsanläggningar tagits fram

> Diskussionsforum om Befintliga metoder för att maximera den egna användningen av solelen
> Diskussionsforum om Solel skatter och juridiska aspekter
> Seminarium om Aktuellt i solelsbranschen 2017

Pågående och planerade instatser

Förstudie som utreder behov av och möjligt inriktning för en handbok för solvärmesystem i flerbostadshus.

Förstudien om möjligheter att Matcha egengenereringen av solel med elbehovet tas vidare till ett testprojekt, där ett par av medlemsföretagen inom BeBo kommer att utvärdera de utredda teoretiska möjligheterna för att öka egenanvändningen av solel praktiskt i sina byggnader.

Förstudien om en Handbok solel för BRF-er tas vidare till en workshop med syftet att bilda en arbetsgrupp bestående av mottagare och intressenter för att upprätta en sådan handbok.